המשאב האנושי

  • בחינה כוללת של מערך כח האדם בארגון.

  • הגדרת התפקידים.

  • ניתוח העיסוקים ותחומי האחריות של כל בעלי התפקידים.

  • פרסום, גיוס, מיון וריאיון בעלי תפקידים נדרשים.

  • לווי ובקרה של כניסת עובדים חדשים.

  • בחינה של כל תהליכי העבודה תוך יצירת תהליכים יעילים.

  • התאמת החוזים האישיים והקיבוציים.

  • פיתוח מערך השתלמויות מקצועיות לעובדים והכשרתם.

In Meeting
Audiovisual Conference
Brainstorming
Group Meeting
Meetup Event
Student in Library
Sparklers
Businessman
Male Student
Office Conference

טרנקי פרויקטיים עסקיים בע"מ

09-9787774

©2019 by Turnkey Business Projects Ltd. Proudly created with Wix.com